Pir Sibghatullah Shah Rashidi

Pervaiz Musharraf
Awais Laghari and Zulfiqar Ali Khosa